Skip to content

പാലമേല്‍ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സ്വന്തം സിനിമ!

March 18, 2010

ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡില്‍ താമസിക്കുന്ന ശ്രീകുമാര്‍ നിര്‍മിച്ച അതിജീവനം എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമാകുകയാണ്‌. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാലമേല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ ശ്രീകുമാര്‍ നിര്‍മിച്ച ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്‍റെ വിദേശത്തെ ആദ്യപ്രദര്‍ശനം ഏപ്രില്‍ പത്തിന്‌ വൈകുന്നേരം ആറിന്‌ ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ്‌ ജെ.ആര്‍. ട്വിന്‍ച്വിക്ക്‌ ഹാളില്‍ നടത്തും. ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ്‌ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മലയാളി സമാജത്തിന്‍റെ (ഒക്‌സ്‌മാസ്‌) വിഷു- ഈസ്റ്റര്‍ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ്‌ പ്രദര്‍ശനം നടത്തുക.

കൂടുതല്‍ വിവരണങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക നോക്കുക.

http://www.britishmalayali.co.uk/index.php?menu=3&fullstory=view&news=News&sub_menu=uk&id=3075

ഒരു നല്ല സിനിമ സംസ്കാരത്തിനു തുടക്കമാവട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു… കേരളത്തിന്‍റെ കലാസാംസ്കാരിക മുഖത്തിനു ഒരു പുത്തനുണര്‍വു നല്‍കാന്‍ വിദേശമലയാളികള്‍ക്ക് പ്രചോദനമാവട്ടെ ഈ സംരഭം.

Advertisements

Climate change in our Village

March 14, 2010

Our village Kudassanad is also experiencing increasing temperature levels as happening all over Kerala.  Though, people blaming on Global warming, one thing we must notice is this immediate change in climate is happening only in kerala comparing to the neighbor states.  In places like Tamilnadu or Andrapradesh, temperature is used to high compared to Kerala.  Though, it’s true that temperature levels are increasing all over the world due to global warming, but this high temperature levels in kerala is not only the result of that.  Recent studies showing many other factors are also have major contribution to this difficult situation.

Mainly,

  1.  our wrong construction methods
  2.  Over usage of cement even for covering the ground which is not allowing to go rainwater underground.
  3. Usage of tin sheets to cover homes for protecting from roof leaking
  4. Deforestation and improper handling of land.

 

We can do something’s like,

  1. Plant trees in our courtyard, road sides.
  2. Please don’t cover the soil with cement or tiles.
  3. Collect plastic from the soil/land around home and burn it.
  4. Over the concrete roof use make green houses instead of tin sheets. If heavy leaking is there in the concrete roof, use alternate methods like ‘clay sheets ’ (മണ്ണ്‍ ഓട്)  for roofing.

Ulsavam – Major Thirumani Mangalam Mahadevan Temple

March 13, 2010

Please click to see Ulsavam Pictures

Thanks to Arampil Renjith for sharing ulsavam pictures of Major Thirumani Mangalam Mahadevan temple.

Palli Perunnaal 2010 – Celebrations in St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad

January 22, 2010

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Palli Perunnaal 2010 “rasa” some images are here. 

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-2

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-3

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-3

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-4

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-4

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-5

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-5

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-6

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-6

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-7

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-7

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-8

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-8

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-9

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-9

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-10

St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad Rasa 2010 : photo-10

Photos by Robin.Ravindra

Palli Perunnaal 2010 & Sapthaaham…

January 20, 2010

“Sapthaaham” in Major Thirumani Mangalam Mahadevan temple, Kudassanad. Pictures took on 18 Jan 2010.

Major Thirumani Mangalam Mahadevan temple, Kudassanad

Major Thirumani Mangalam Mahadevan temple- Sapthaaham2010

Major Thirumani Mangalam Mahadevan temple- Sapthaaham2010

Major Thirumani Mangalam Mahadevan temple- Sapthaaham2010

“Palli Perunnaal 2010 “ – Celebrations in St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad. Pictures took on 20 Jan 2010.

“Palli Perunnaal 2010 “ - Celebrations in St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad.

“Palli Perunnaal 2010 “ - Celebrations in St. Stephens Orthodox Cathedral Kudassanad.

Kudassanad Cherishly Welcomes 2010

January 15, 2010
Karingali punja refarming inaguration poster

Karingali punja refarming inaguration poster

Kudassanad step into a New Year with more hopes and cheer.

The eve of 2009 ends with a cheerful moment of starting the “punja krishi” (farming in the paddy fields) in the famous “Karingali punja”. For long time, farmers in kudassanad village give up farming in Karingali punja and it started affecting the natural balance of the our village. So, despite of political views, everybody agrees with Govt.s’ decision to restart the farming in the dry lands.

On Dec 27, Respected Agricultural Minister, Sri.Mullakkara Ratnaakaran inaugurated the re farming ceremony in Ulavukkad village (on the western border of Kudassanad).

Last year was a mix of good and “not that good” for our village. People of our place, social organizations and political parties should stand together for the betterment of our beautiful village.

Some points need immediate attention.

1. We should be self sufficient by concentrating more on small & medium level farming of vegetables, poultry farming and can be thinking of starting a joint venture for dairy farming.
2. Our roads are not safe enough for school children to walk. Especially the main road sides on the western side of “Souparnika Auditorium” are filled with wild plants so people are forced to walk in the busy road, which is highly risky.
3. We should organize some guidance camps for the youth of Kudassanad.
4. We should concentrate more on environment. As Govt. starting an initiative (http://www.greenkeralaexpress.com/) for encouraging Panchayats to develop environmental protection awareness, we have to use this chance to get noticed by showing some efforts we are making for protecting our lands.

All the best to everyone.

Tipper Lorry Owners making profit with life of Kids

September 11, 2009

The heartbreaking incident of the tragic death of three small kids, aged 9 were really shocked all of us.  (For rest of the world – In our neighbour village, Edappon, three small beautiful kids were killed by over speeding tipper lorry.)  Parents of school going kids are becoming afraid by seeing the over speeding tipper lorries.  Lorry owners are giving reasons that, without moving fast they can’t make thier profit.  Govt. is giving statements against Tipper lorries after each tragic incident.

Only one thing we know and we want – Ours and our Kids lifes should be safe in road.  Tipper lorry owners and drivers must be little more jentle to human life.

Along with the family and villagers of Aswathy, Megha & Sreelakshmi, we are also sad about the tragic destiny of those little kids and praying for the peace of their souls.

Also, as responsible citizens, we should act against the over speeding of Tipper lorries.  Beyond statements, we are expecting strong action from Govt. of Kerala and Judiciary system to stop this madness.  Because we are afraid, tomorrow this could happen in our own village.